• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
ห้องสมุดกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
         ห้องสมุดกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(Royal Thai Police Library)   เป็นห้องสมุดเฉพาะด้าน
กฎหมายเเละรัฐศาสตร์   ตั้งอยู่อาคาร ๓ ชั้น ๑  สังกัด
กองกฎหมาย    สำนักงานกฎหมายและคดี   เป็นหน่วย
งานสนับสนุนในด้าน    การบริการเอกสารทางวิชาการ
ให้บริการ  ยืม -  คืน   หนังสือหรือทรัพยากรสารนิเทศหลายประเภท   โดยเฉพาะหนังสือด้านกฎหมาย   และสามารถสืบค้น ยืม - คืน  ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุด  ของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย


หนังสือใหม่แนะนำ
พ.ร.บ. ที่น่าสนใจ กฎหมายน่ารู้
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client

Back to Top